Одеський лінгвістичний вісник – це фаховий науковий журнал, що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства (германські, слов'янські, романські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу) представників Національного університету «Одеська юридична академія», а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

На сторінках журналу обговорюються конкретні наукові питання, повідомляється про досягнення наукових напрямків і шкіл, що розвиваються у Національному університеті «Одеська юридична академія», висвітлюється методика викладання навчальних дисциплін. Журнал інформує також про події наукового життя та філологічної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з філологічної тематики.

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання філологічних наук. Одеський лінгвістичний вісник призначений для докторів наук, кандидатів філологічних наук, аспірантів, здобувачів, молодих вчених, викладачів вищої школи, студентів старших курсів, перекладачів та усіх, хто цікавиться досягненнями української філологічної науки.

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

 

Рубрики журналу

 

1. Германські мови

2. Романські мови

3. Слов'янські мови

4. Східні мови

5. Контрастивна лінгвістика

6. Теорія і практика перекладу

7. Методика викладання іноземних мов

 

Технічні вимоги до оформлення статті

 

Рукопис подається у форматі *.doc (MSWord): гарнітура TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-); при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами; сторінки мають бути пронумеровані.

Згідно з вимогами ДАК МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК,  анотацією (обсяг 3-5 рядків) та переліком ключових слів (3-5) українською, російською та англійською мовами. Анотація і ключові слова наводяться перед текстом статті, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, курсив, ключові слова напівжирним.

Статті повинні мати такі необхідні елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, із зазначенням невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 3) формулювання мети і завдань статті; 4) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Посилання на теоретичні джерела подаються у тексті згідно переліку літератури у квадратних дужках наступним чином: [№ джерела, цитована сторінка; № наступного джерела, цитована сторінка] або [№ джерела; № джерела], якщо не наведені сторінки джерела. Наприклад: [4, 154; 6, 768] або [4; 6], де 4; 6 – номери джерел, 154; 768 – номери сторінок. Посилання на джерела ілюстративного матеріалу подаються у круглих дужках. Ілюстрації нумеруються у межах статті і супроводжуються підписом під малюнком. Таблиці теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою розміщеною  над таблицею по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.

Перелік цитованих джерел під назвою література друкується 12 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 одразу після тексту статті: спочатку подають теоретичні праці, написані кирилицею, потім ті, що написані латиницею, в алфавітному порядку згідно вимог державних бібліографічних стандартів, далі подають словники та довідкову літературу, згодом джерела ілюстративного матеріалу. Нумерація наскрізна.

Обсяг публікацій: до 20 стор.

 

Бажаєте зв'язатися з нами?

Будемо на зв'язку